5
4
3
2
1
فعالیت های جهان خودرو

نمایندگی ایرانخودرو

شرکت جهان خودرو قائم نمایندگى خودرو ساز را پس از ممنوعیت واردات خودرو، در دستور کار خود قرار داد ونمایندگى ایرانخودرو با کد ١٢٩٨ را با هدف رسیدن به مجتمع خودرویى راه اندازی نمود.

 

تاریخ
۱۸ بهمن, ۱۳۹۹